روزمرگی های پیوسته

درخواست حذف این مطلب

فصل هایم ی ان شده اند گاهی می شم نه ذوق بهار و نه گرمای تابستانی و و نه رنگین کمان پاییز و نه سپیدی زمستان را سالهاست آنگونه که باید درک نکرده ام

سالهاست فصل ها را نفس نکشیده ام و حس نکرده ام

حتی گاه یادم می اید که پاییز با آن همه جلوه رنگین و زرد و نارنجی اش جیغ کشیده رو سفیرکشان رفته و من حتی یک برگ افتاده از درخت را هم ندیده ام!